با سلام.همونطور که فرمودید به این صنف واقعا ظلم شده و بنظر من که از این صنف جدا هم نیستم:نداشتن وزارت مستقل و نداشتن مسول اجرایی در مجلس و همچنین ضعف در فرهنگ سازی مبنی بر اهمیت و تاثیرات دامپزشکی در...