وای، مقدار زیادی از اطلاعات بزرگ در آن وجود دارد. با تشکر برای گرفتن وقت خود را به انجام این کار.