واقعا این طوری بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:smiles-takbook19::smiles-takbook19::smiles-takbook19: