1. جی.کی رولینگ
فروش: 450 میلیون نسخه
از دستاوردهای سری کتاب های هری پاتر فروش باور نکردنی فیلم هایی بود که براساس این داستان ساخته شد، به اضافه جوایز آکادمیک بی شماری نظیرChevalier de la Legion...