معلمان موفق ها ونا موفق ها

ده ويژگي معلمان امروزي از ديدگاه يونسكو:

1- معلمان موفق امروزي آماده اند بگويند : ما نمي دانيم اما با هم مي آموزيم

2- معلمان امروزي مي دانندكه در وهله نخست...