چربی ها در تمام سلول ها و بافت های بدن وجود دارند و نقشی حیاتی در غشای سلولی دارند.همچنین چربی ها به صورت پوشش و لایه ی محافظ در اطراف بعضی از اعضا و اندام های بدن یافت می شوند.فواید چربی ها

...