ر مورد لاگين كردن هم حق با شماست بهتر است براي بر نخوردن به اين مشكل قبل از بستن انجمن كليد
خروج
را بزنيد البته سعي ميكنيم اين مشكل را بزودي حل كنيم ما تازه انجمنهاي تك بوك را ارتقا داده ايم اين...