کتاب سینوهه بهترین کتابی بود که در عمرم خواندم که به همه توصیه میکنن بخونن