ماشالله خان در دربار هارون الرشید
دایی جان ناپلئون
ادب مرد به زه دولت اوست
هر سه کتابهایی از ایرج پزشک زاد