عالي بود سعي ميكنم اين موارد را هميشه به ياد داشته باشم:smiles-takbook7: