اما ورزش بدنسازی حتی فوایدی فراتر از دیگر ورزش ها دارد.وبا تحریک کردن هورمون های عضله ساز سلامتی ورزشکار رو تضمین می کند.