کاهش وزن ناخواسته یا کاهش وزن بدون هیچ تلاشی، می تواند موضوعی نگران کننده باشد. این شرایط ممکن است به یک بیماری زمینه ای اشاره باشد.


به نقل از "اتوریتی نیوتریشن"، اگر با کاهش چشمگیر وزن خود -...