منظومه پیامکی :شامل پیامک های زیر:مهدوی_ عاشقانه_ خداوند_ رفاقتی_ نیمه شب_ تیکه دار _تنهایی _دلتنگی_ حس تنهایی_ ضد دختر_ ضد پسر _ پ ن پ _جوک _سرکاری_فاز سنگین_به سلامتی_دانشجویی و...

منظومه سوتی...