حركت كوه

حركت كوه آرامش ، قدرت و پايداري را مانند كوه به انسان ياد مي دهد . انجام اين حركت بعد از حركات ديگر راهي براي آرامش يافتن است.در بسياري از جلسات يوگا، وضعيت تاداسانا در ابتدا، وسط...