مجموعه کتاب های تالاروحشت بسیارجذاب بوده که نوشته نویسنده معروف ار.ال استاین نوشته شده این مجموعه از17کتاب هیجانی تشکیل شده 15مجموعه که عبارتند از:1فراموشم مكنكمد2شماره 313اسم من اهريمن4دروغگو...