به نظرمن تک بوک تبلیغات زیادی نداره واین یکی ازمزایای تک بوک است