باسلام دوست عزیز مطالعه کردن انگیزه وعلاقه میخواهد که دروجود شما است وامامرحله بعدبهترین وقت مطالعه وهمچنین استجابت دعا وقت سحر است یا بین طلوعین ومطالعه کردن راابتدا ازبین10الی15 دقیقه شروع کنید...