به هیتلر سلام کن! / نگاهی به تئاتر "پپرونی برای دیکتاتور" / بازیگران به ترتیب وزن

...