برش لیزری یک برش حرارتی برای اعمال فرآیند به روی ورق های فلزی است. اشعه لیزر توسط منبع لیزر ایجاد گردیده و توسط انتقال فیبری یا آیینه ها کانتیگ هد دستگاه منتقل می گردد. کاتینگ هد محلی است که لنزها با...