تحریم های ظالمانه چندین و چند سال است که علیه کشورمان در حال اعمال است ، تحریم هایی با بهانه های گوناگون که البته یکی از مهم ترین و سخت ترین آنها مرتبط با پرونده هسته ای کشور اعمال گردیده است .

...