هوشمند نمودن ساختمان و راهکارهای متفاوت سازی در مصرف نمودن انرژی به واسطه کمپانی هوندا
بکار گرفتن تجهیزاتی که در لغت خانه را به خانه ی "هوشمند" (Smart) تغییر می دهند ، همیشه يكي از گزینه...