این خانه در بخش مسکونی شهر اُسلو، پایتخت نروژ، در ناحیه‌ای کوهستانی با محیطی پوشیده از گیاهان مختلف و درختان کاج ساخته شده است.خانه ای در اُسلوساختمان این خانه از همپوشانی دو ساختار مجزا شکل گرفته که...