قلب یکی از قوی ترین عضلات بدن است و مثل بقیه عضلات تمرین و ورزش، قدرت سلامتی و عملکرد اجرایی آن را بهتر می کند.
هرچه عضله کمتر مورد استفاده قرار گیرد روز به روز از قدرت آن کاسته می شود، ضعیفتر می...