[Only registered and activated users can see links]


خروجی یا تابش رادیواکتیو می تواند وارد بافت موجودات زنده شود و به آن ها صدمه بزند؛ بنابراین باید کنترل شود. این تابش را با وسیله ای...