نگاهی به چهل سال فعالیت هنر-قرآنی استاد روشن


خسرو روشن، مدرس انجمن خوشنویسان است و مدرک درجه یک هنر- که معادل پروفسوری است- را دارد. او مبدع هنر طراحی حجمی قرآنی است و این مکتب هنری را به نام ...