- مراحل توليد صفحات روكش دارگچي کناف


صفحات روكش دار گچي طي يك فرايند پيوسته توليد مي شوند:


1. دوغاب گچ كه مخلوطي از گچ استاكو ،آب و افزودني هاي خاص مي باشد پس از مخلوط شدن در دستگاه مخلوط...