از نظر برخی کارشناسان، ما نمی توانیم جلوی ارسال امواج ماهواره و رسوخ هنجارها و آموزه های غیرخودی به درون خانواده هایمان را سد کنیم اما می توانیم با اتخاذ راهکارهایی جلوی آسیب این ابزار را بگیریم و...