نازآفرین کاظمی (سی و یک نما)- "لیو" می توانست همان بیست و چند سال پیش تمام شود ... بمیرد ... اما ... او از گور برخاست ... بیست سال جنگید و بلاخره "اسکار" را مال خودش کرد ...
...