با سلام
براي تشويق كاربران براي فعاليت در انجمن هاي تك بوك تصميم گرفتيم به كاربراني كه در انجمن ها فعال باشند پك كامل تك بوك كه شامل هزاران كتاب فارسي و... ميشود را هديه...