اخلمد عااااالیه به خصوص طبیعت و آبشارش که فوق العاده ان.
رفتن به این مکان به همه کسانی که برای تفریح و گردش به مشهد سفر می کنند توصیه میشه.