زیبا بودند اما حیف که خیلی کم اند:smiles-takbook9: