از گرد راه می رسی؛ از فراسوی فصلی سرد و بارانی؛ ابرهای تیره را از صفحه آسمان می تکانی، پلک می زنی و گل های رنگ رنگ از نگاه خاک می روید.
لبخند می زنی و درختان به سبزی قیام می کنند؛ عشوه می کنی و...