در این مطلب اصطلاحات مربوط به حرکت در علم فیزیک مانند سرعت، شتاب، اسکالر، برداری، نیوتن، وات، وزن، نیرو، ماشین ساده، قانون حرکت و ... فهرست وار بیان می شود و توضیحاتی درباره هر یک از آنها ارایه می...