جای دیگه دیده بودمش ولی بازم برام جالب بود ممنون:smiles-takbook61: