واقعا متاسفم که تو این چنین جامعه ای زندگی میکنم.کشوری که فرهیخته هاش این طور آدمایی باشن وای به حال بقیه! کتابناک بهترین سایتی بود که میشناختم با بسته شدنش احساس میکنم یه چیزی ازم کم شده