دیالوگهای باباپنجعلی بیشتر از آن چیزی بود كه پخش شد
بازیگر نقش «پنجعلی» در سریال «پایتخت» با اشاره به این كه «دلم برای شخصیت باباپنجعلی تنگ میشود» گفت: این سریال به مسائل واقعی درون جامعه میپرداخت...