دلقک ماهی خیلی دوس دارم یاد کارتون نمو میفتم:smiles-takbook48: