چه نقاشیایه قشنگین
من که ذوق هنریم شکوفا شد اونم بدجور