رمان سیاوش، نمیدونم از کدوم نویسنده بود، ولی بدجور اشکم رو در آورده بود :smiles-takbook66: