مهاجرت سرمایه گذاری کانادا برنامه استانی بریتیش کلمبیا

متقاضیانی که قصد ایجاد شغلی را با روش مهاجرت سرمایه گذاری در این استان دارند باید شرایط زیر را دارا بوده و از یکی از روش‌های( مهارت‌های...