به نقل از ام. آی. تی نیوز، کلسیم برای بیشتر سلول‌ها، پروتئین مهمی به شمار می‌رود و نقش بسیار مهمی نیز در رابطه با نورون‌ها بر عهده دارد. تصویربرداری از کلسیم موجود در سلول‌های مغز می‌تواند نحوه...