کتاب شعر داریوش خطیر بود باعنوان آب باد خاک آتش بامن بخوان
غروب های ترس
غروبهای وحشت
غروب های خشونت
اغوش به شهادت می گشایند پرستوهای بی قرار
شعله افق همه مرغان را
به شهادتگاه اشک می رساند ...