بر اساس مطالعات و بررسي هاي بعمل آمده هم اكنون در بسياري از كشور هاي جهان كمپوست با در نظر گرفتن شرايط عملي و مسايل زيست محيطي و بهداشت محيطي، جنبه هاي اقتصادي ميزان و كيفيت زباله بطرق مختلف صنعتي و...