ثبت نام

به انجمن خوش آمدید

لطفاً برای دیدن تاپیک ها و محتوای سایت و شرکت در بحث ها در سایت ثبت نام کنید.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
  • Generic Smilies
  • :smiles-takbook42:
    Smiles Takbook42
    Smiles Takbook42
  • :smiles-takbook44:
    Smiles Takbook44
    Smiles Takbook44
  • :smiles-takbook76:
    Smiles Takbook76
    Smiles Takbook76
  • :smiles-takbook10:
    Smiles Takbook10
    Smiles Takbook10
  • :smiles-takbook21:
    Smiles Takbook21
    Smiles Takbook21
  • :smiles-takbook65:
    Smiles Takbook65
    Smiles Takbook65
  • :smiles-takbook32:
    Smiles Takbook32
    Smiles Takbook32
  • :smiles-takbook54:
    Smiles Takbook54
    Smiles Takbook54
  • :smiles-takbook43:
    Smiles Takbook43
    Smiles Takbook43
  • :smiles-takbook11:
    Smiles Takbook11
    Smiles Takbook11
  • :smiles-takbook75:
    Smiles Takbook75
    Smiles Takbook75
  • :smiles-takbook22:
    Smiles Takbook22
    Smiles Takbook22
  • :smiles-takbook64:
    Smiles Takbook64
    Smiles Takbook64
  • :smiles-takbook33:
    Smiles Takbook33
    Smiles Takbook33
  • :smiles-takbook53:
    Smiles Takbook53
    Smiles Takbook53
  • :smiles-takbook3:
    Smiles Takbook3
    Smiles Takbook3
  • :smiles-takbook12:
    Smiles Takbook12
    Smiles Takbook12
  • :smiles-takbook74:
    Smiles Takbook74
    Smiles Takbook74
  • :smiles-takbook23:
    Smiles Takbook23
    Smiles Takbook23
  • :smiles-takbook63:
    Smiles Takbook63
    Smiles Takbook63
  • :smiles-takbook34:
    Smiles Takbook34
    Smiles Takbook34
  • :smiles-takbook52:
    Smiles Takbook52
    Smiles Takbook52
  • :smiles-takbook4:
    Smiles Takbook4
    Smiles Takbook4
  • :smiles-takbook13:
    Smiles Takbook13
    Smiles Takbook13
  • :smiles-takbook73:
    Smiles Takbook73
    Smiles Takbook73
  • :smiles-takbook24:
    Smiles Takbook24
    Smiles Takbook24
  • :smiles-takbook62:
    Smiles Takbook62
    Smiles Takbook62
  • :smiles-takbook35:
    Smiles Takbook35
    Smiles Takbook35
  • :smiles-takbook51:
    Smiles Takbook51
    Smiles Takbook51
  • :smiles-takbook5:
    Smiles Takbook5
    Smiles Takbook5
  • :smiles-takbook14:
    Smiles Takbook14
    Smiles Takbook14
  • :smiles-takbook72:
    Smiles Takbook72
    Smiles Takbook72
  • :smiles-takbook25:
    Smiles Takbook25
    Smiles Takbook25
  • :smiles-takbook61:
    Smiles Takbook61
    Smiles Takbook61
  • :smiles-takbook36:
    Smiles Takbook36
    Smiles Takbook36
  • :smiles-takbook50:
    Smiles Takbook50
    Smiles Takbook50
  • :smiles-takbook2:
    Smiles Takbook2
    Smiles Takbook2
  • :smiles-takbook15:
    Smiles Takbook15
    Smiles Takbook15
  • :smiles-takbook71:
    Smiles Takbook71
    Smiles Takbook71
  • :smiles-takbook26:
    Smiles Takbook26
    Smiles Takbook26
  • :smiles-takbook60:
    Smiles Takbook60
    Smiles Takbook60
  • :smiles-takbook37:
    Smiles Takbook37
    Smiles Takbook37
  • :smiles-takbook49:
    Smiles Takbook49
    Smiles Takbook49
  • :smiles-takbook:
    Smiles Takbook
    Smiles Takbook
  • :smiles-takbook16:
    Smiles Takbook16
    Smiles Takbook16
  • :smiles-takbook70:
    Smiles Takbook70
    Smiles Takbook70
  • :smiles-takbook27:
    Smiles Takbook27
    Smiles Takbook27
  • :smiles-takbook59:
    Smiles Takbook59
    Smiles Takbook59
  • :smiles-takbook38:
    Smiles Takbook38
    Smiles Takbook38
  • :smiles-takbook48:
    Smiles Takbook48
    Smiles Takbook48
  • :smiles-takbook6:
    Smiles Takbook6
    Smiles Takbook6
  • :smiles-takbook17:
    Smiles Takbook17
    Smiles Takbook17
  • :smiles-takbook69:
    Smiles Takbook69
    Smiles Takbook69
  • :smiles-takbook28:
    Smiles Takbook28
    Smiles Takbook28
  • :smiles-takbook58:
    Smiles Takbook58
    Smiles Takbook58
  • :smiles-takbook39:
    Smiles Takbook39
    Smiles Takbook39
  • :smiles-takbook47:
    Smiles Takbook47
    Smiles Takbook47
  • :smiles-takbook79:
    Smiles Takbook79
    Smiles Takbook79
  • :smiles-takbook7:
    Smiles Takbook7
    Smiles Takbook7
  • :smiles-takbook18:
    Smiles Takbook18
    Smiles Takbook18
  • :smiles-takbook68:
    Smiles Takbook68
    Smiles Takbook68
  • :smiles-takbook29:
    Smiles Takbook29
    Smiles Takbook29
  • :smiles-takbook57:
    Smiles Takbook57
    Smiles Takbook57
  • :smiles-takbook40:
    Smiles Takbook40
    Smiles Takbook40
  • :smiles-takbook46:
    Smiles Takbook46
    Smiles Takbook46
  • :smiles-takbook78:
    Smiles Takbook78
    Smiles Takbook78
  • :smiles-takbook8:
    Smiles Takbook8
    Smiles Takbook8
  • :smiles-takbook19:
    Smiles Takbook19
    Smiles Takbook19
  • :smiles-takbook67:
    Smiles Takbook67
    Smiles Takbook67
  • :smiles-takbook30:
    Smiles Takbook30
    Smiles Takbook30
  • :smiles-takbook56:
    Smiles Takbook56
    Smiles Takbook56
  • :smiles-takbook41:
    Smiles Takbook41
    Smiles Takbook41
  • :smiles-takbook45:
    Smiles Takbook45
    Smiles Takbook45
  • :smiles-takbook77:
    Smiles Takbook77
    Smiles Takbook77
  • :smiles-takbook9:
    Smiles Takbook9
    Smiles Takbook9
  • :smiles-takbook20:
    Smiles Takbook20
    Smiles Takbook20
  • :smiles-takbook66:
    Smiles Takbook66
    Smiles Takbook66
  • :smiles-takbook31:
    Smiles Takbook31
    Smiles Takbook31
  • :smiles-takbook55:
    Smiles Takbook55
    Smiles Takbook55
Back to Top