ثبت نام

به انجمن خوش آمدید

لطفاً برای دیدن تاپیک ها و محتوای سایت و شرکت در بحث ها در سایت ثبت نام کنید.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :smiles-takbook36:
  Smiles Takbook36
  Smiles Takbook36
 • :smiles-takbook50:
  Smiles Takbook50
  Smiles Takbook50
 • :smiles-takbook2:
  Smiles Takbook2
  Smiles Takbook2
 • :smiles-takbook15:
  Smiles Takbook15
  Smiles Takbook15
 • :smiles-takbook71:
  Smiles Takbook71
  Smiles Takbook71
 • :smiles-takbook26:
  Smiles Takbook26
  Smiles Takbook26
 • :smiles-takbook60:
  Smiles Takbook60
  Smiles Takbook60
 • :smiles-takbook37:
  Smiles Takbook37
  Smiles Takbook37
 • :smiles-takbook49:
  Smiles Takbook49
  Smiles Takbook49
 • :smiles-takbook:
  Smiles Takbook
  Smiles Takbook
 • :smiles-takbook16:
  Smiles Takbook16
  Smiles Takbook16
 • :smiles-takbook70:
  Smiles Takbook70
  Smiles Takbook70
 • :smiles-takbook27:
  Smiles Takbook27
  Smiles Takbook27
 • :smiles-takbook59:
  Smiles Takbook59
  Smiles Takbook59
 • :smiles-takbook38:
  Smiles Takbook38
  Smiles Takbook38
 • :smiles-takbook48:
  Smiles Takbook48
  Smiles Takbook48
 • :smiles-takbook6:
  Smiles Takbook6
  Smiles Takbook6
 • :smiles-takbook17:
  Smiles Takbook17
  Smiles Takbook17
 • :smiles-takbook69:
  Smiles Takbook69
  Smiles Takbook69
 • :smiles-takbook28:
  Smiles Takbook28
  Smiles Takbook28
 • :smiles-takbook58:
  Smiles Takbook58
  Smiles Takbook58
 • :smiles-takbook39:
  Smiles Takbook39
  Smiles Takbook39
 • :smiles-takbook47:
  Smiles Takbook47
  Smiles Takbook47
 • :smiles-takbook79:
  Smiles Takbook79
  Smiles Takbook79
 • :smiles-takbook7:
  Smiles Takbook7
  Smiles Takbook7
 • :smiles-takbook18:
  Smiles Takbook18
  Smiles Takbook18
 • :smiles-takbook68:
  Smiles Takbook68
  Smiles Takbook68
 • :smiles-takbook29:
  Smiles Takbook29
  Smiles Takbook29
 • :smiles-takbook57:
  Smiles Takbook57
  Smiles Takbook57
 • :smiles-takbook40:
  Smiles Takbook40
  Smiles Takbook40
 • :smiles-takbook46:
  Smiles Takbook46
  Smiles Takbook46
 • :smiles-takbook78:
  Smiles Takbook78
  Smiles Takbook78
 • :smiles-takbook8:
  Smiles Takbook8
  Smiles Takbook8
 • :smiles-takbook19:
  Smiles Takbook19
  Smiles Takbook19
 • :smiles-takbook67:
  Smiles Takbook67
  Smiles Takbook67
 • :smiles-takbook30:
  Smiles Takbook30
  Smiles Takbook30
 • :smiles-takbook56:
  Smiles Takbook56
  Smiles Takbook56
 • :smiles-takbook41:
  Smiles Takbook41
  Smiles Takbook41
 • :smiles-takbook45:
  Smiles Takbook45
  Smiles Takbook45
 • :smiles-takbook77:
  Smiles Takbook77
  Smiles Takbook77
 • :smiles-takbook9:
  Smiles Takbook9
  Smiles Takbook9
 • :smiles-takbook20:
  Smiles Takbook20
  Smiles Takbook20
 • :smiles-takbook66:
  Smiles Takbook66
  Smiles Takbook66
 • :smiles-takbook31:
  Smiles Takbook31
  Smiles Takbook31
 • :smiles-takbook55:
  Smiles Takbook55
  Smiles Takbook55
 • :smiles-takbook42:
  Smiles Takbook42
  Smiles Takbook42
 • :smiles-takbook44:
  Smiles Takbook44
  Smiles Takbook44
 • :smiles-takbook76:
  Smiles Takbook76
  Smiles Takbook76
 • :smiles-takbook10:
  Smiles Takbook10
  Smiles Takbook10
 • :smiles-takbook21:
  Smiles Takbook21
  Smiles Takbook21
 • :smiles-takbook65:
  Smiles Takbook65
  Smiles Takbook65
 • :smiles-takbook32:
  Smiles Takbook32
  Smiles Takbook32
 • :smiles-takbook54:
  Smiles Takbook54
  Smiles Takbook54
 • :smiles-takbook43:
  Smiles Takbook43
  Smiles Takbook43
 • :smiles-takbook11:
  Smiles Takbook11
  Smiles Takbook11
 • :smiles-takbook75:
  Smiles Takbook75
  Smiles Takbook75
 • :smiles-takbook22:
  Smiles Takbook22
  Smiles Takbook22
 • :smiles-takbook64:
  Smiles Takbook64
  Smiles Takbook64
 • :smiles-takbook33:
  Smiles Takbook33
  Smiles Takbook33
 • :smiles-takbook53:
  Smiles Takbook53
  Smiles Takbook53
 • :smiles-takbook3:
  Smiles Takbook3
  Smiles Takbook3
 • :smiles-takbook12:
  Smiles Takbook12
  Smiles Takbook12
 • :smiles-takbook74:
  Smiles Takbook74
  Smiles Takbook74
 • :smiles-takbook23:
  Smiles Takbook23
  Smiles Takbook23
 • :smiles-takbook63:
  Smiles Takbook63
  Smiles Takbook63
 • :smiles-takbook34:
  Smiles Takbook34
  Smiles Takbook34
 • :smiles-takbook52:
  Smiles Takbook52
  Smiles Takbook52
 • :smiles-takbook4:
  Smiles Takbook4
  Smiles Takbook4
 • :smiles-takbook13:
  Smiles Takbook13
  Smiles Takbook13
 • :smiles-takbook73:
  Smiles Takbook73
  Smiles Takbook73
 • :smiles-takbook24:
  Smiles Takbook24
  Smiles Takbook24
 • :smiles-takbook62:
  Smiles Takbook62
  Smiles Takbook62
 • :smiles-takbook35:
  Smiles Takbook35
  Smiles Takbook35
 • :smiles-takbook51:
  Smiles Takbook51
  Smiles Takbook51
 • :smiles-takbook5:
  Smiles Takbook5
  Smiles Takbook5
 • :smiles-takbook14:
  Smiles Takbook14
  Smiles Takbook14
 • :smiles-takbook72:
  Smiles Takbook72
  Smiles Takbook72
 • :smiles-takbook25:
  Smiles Takbook25
  Smiles Takbook25
 • :smiles-takbook61:
  Smiles Takbook61
  Smiles Takbook61
Back to Top