PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : از خواستگارتان بپرسیدyas706
07-15-2012, 09:09 AM
پژوھش ھا نشان می دھد یکی از عوامل اصلی سوء تفاھمھای زوج ها «پول» است؛ بنابراین اگر با صداقت و صراحت قبل از ازدواج در مورد مسائلمالی صحبت کنید، ازدواج با دوامی خواھید داشت. پول تعیین کننده ثروت است اما درایجاد مساوات، امنیت،عشق، قدرت و آزادی زوج ھا می تواند نقش داشته باشد.


طرح چنین مسائلی بسیار مشکل است. ولی باعث می شود حالا و پس از ازدواجخیالتان راحت باشد و تصمیم گیری تان بر اساس واقعیات موجود باشد نه رویاھا و آرمان‌ھا.اگر فرھنگ خانواده تان اجازه نمی دھد خودتان این مسائل را مطرح کنید، از والدینبخواھید آنھا را بپرسند.


پرسش ھای زیر به شما کمک می کند تا تصویر روشن تری از وضعیت مالی آیندهداشته باشید:


۱-درآمدماھانه خواستگارتان چقدر است؟


۲- آیاکار کردن ھر دوی شما لازم است؟


۳-اگرخانم کار نکند، آیا ھمسر، خانه داری را باارزش می داند؟


۴-برایگذران زندگی چقدر درآمد کافی است؟


۵- چگونهباید خرج کرد؟ چه ھزینه ھایی در اولویت است؟


۶-آیابا نحوه خرج کردن یکدیگر توافق دارید؟ با چه مواردی موافق و با چه مواردی
مخالفید؟


۷-اگرھر دو کار می کنید، پولتان را با ھم خرج می کنید یا جداگانه؟


۸-چهمبلغی (ھر دو) در بانک دارید؟


۹-اگرخواستگارتان شغل آزاد دارد، چه مقدار از درآمدش را پس انداز یا سرمایه گذاری
می کند و چه مقدار را خرج می کند؟


۱۰-چهکسی مسوولیت برنامه ریزی مالی را در درازمدت برعھده می گیرد؟


۱۱-برایداشتن احساس امنیت، چه مقدار پول کافی است؟


۱۲-چنددرصد از درآمد را پس انداز می کنید؟ آیا نامزدتان با پس انداز در بانک موافق
است؟


۱۳- چهکسی حساب دخل و خرج را دارد؟ چه کسی قبوض آب، برق، تلفن و گاز را
می پردازد؟


۱۴- درصورت بیمه نبودن نامزدتان، آیا با بیمه اختیاری (خویش فرما) ھر دو شما موافق
است؟


۱۵- آیانامزدتان باید خرج والدینش را بدھد؟ در صورت پاسخ مثبت ماھانه چقدر از
درآمدش را به این کار اختصاص می دھد؟


۱۶- اگرخدای نخواسته ازدواج تان به طلاق منجر شود آیا می تواند مھریه را پرداخت
کند؟


۱۷-آیااو با خرید وسایل اضافی برای منزل یا کادو برای دوست موافق است؟


۱۸-آیانامزدتان می پذیرد که دارایی قبل از ازدواج مثلاً زمین، خانه و ماشین به اسم
خودتان باشد؟


۱۹- آیاخواستگارتان بدھی ندارد و ورشکست نشده است؟ در صورتی که بدھی دارد تا چه مدت پس ازازدواج چه مبلغی باید پرداخت کند؟


۲۰- آیامی توانید حساب جداگانه ای برای ھزینه ھای منزل داشته باشید؟ یا ھر
کسی بخشی از درآمد خود را برای آن اختصاص دھد؟


۲۱-آیاموافقید که حساب پس انداز جداگانه ای داشته باشید؟


۲۲-اگرپس از ازدواج با پول کار ھر دو شما خانه یا ماشین خریداری شود، آیا موافقید
که سند آن به نام ھر دو باشد؟


۲۳-اگرپس از ازدواج با بحران مالی یا ورشکستگی روبه رو شوید چه می کنید؟


۲۴- آیاموافقید مبلغی را برای موارد غیره منتظره نظیر ھزینه عمل جراحی یا بیمارستان
پس انداز کنید؟


سوزان بایردر نویسنده کتاب « پرسش ھای مشکل ؛ ۱۰۰ سؤال مھمی که ازنامزدتان می توانید بپرسید » می گوید: ازدواج امیدھا، آرزوھا و ترس ھای مالی خاصخود را به ھمراه دارد و بسیار مھم است که تصویر روشنی از توقعات، انتظارات وخواسته ھای خود داشته باشید. با نامزدتان در مورد مسائل مالی صحبت کنید. نظر او رانسبت به نحوه اداره مسا ئل مالی بپرسید. ھر چه اطلاعات کامل تری از او و انتظاراتخود داشته باشید، بھتر می توانید تصمیم گیری کنید.


نظر او را نسبت به بیمه درمانی، بیمه عمر، صرفه جویی در محدودیت ھایمالی موجود، محل اقامت، ھزینه رھن، اجاره و وام، و ھزینه ادامه تحصیل بپرسید.ادامهتحصیل مستلزم فداکاری ھمسران است. زیرا باید مخارج اضافی را برای تحصیل شما اختصاصداد. از طرفی در صورت ادامه تحصیل، شاید فرصت کافی برای کار کردن نداشته باشید.