امام علی‌بن‌موسی‌الرضا عليه‌السلام فرمودند: بكوشيد كه زمانتان را به چهار بخش تقسيم كنيد:
زمانى براى مناجات با خدا ؛ زمانى براى تأمين معاش ؛ زمانى براى معاشرت با برادران و معتمدانى كه عيب‌هايتان را به شما مى‌شناسانند و در دل شما را دوست دارند؛ و ساعتى براى كسب لذّت‌هاى حلال و با بخش چهارم توانايى و نیروی انجام وظایف سه بخش دیگر را تامین كنید.
نشر : takbook.com