رضا پرواز، کاردار کنسولگری ایران در شانگهای چین نوشت: ۴صبح با صدای ممتد زنگ بااین سه نفرمواجه شدم. پرسیدم موضوع چیست؟ پاسخ:حداقل ۴۸ساعت کامل قرنطینه هستید. علت:نتیجه تست یک نفر ازساکنین مجتمع که ازشهرستان به شانگهای امده مثبت بود،لذاکل ساکنین قرنطینه و باید دوبار تست بدهند.بعداز تست در ورودی مستقرشدند. چین اینگونه کنترل کرده است.


منبع : الف
نشر : takbook.com