از ابتدای سالجاری تا پایان خرداد ماه بانک ها معادل یک میلیارد و 189 میلیون و 994 هزار و 536 عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک صادر کرده اند که در مقایسه با صدور 1 میلیارد و 33 میلیون و 97 هزار و 537 کارت بانکی در سال گذشته تقریبا 15 درصد بیشتر شده است.


بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک ملی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.


از سوی دیگر، در بهار سال جاری بالغ بر 784 میلیون و 311 هزار و 328 عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد 136 میلیون و 122 هزار و 379 کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.


بانک های صادرات، ملت و سپه در رده های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.


همچنین، تا پایان فصل اول امسال بالغ بر 16 میلیون و 991 هزار و 728 عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملت با تعداد چهار میلیون و 223 هزار و 281 عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.


علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می دهد 382 میلیون و 695 هزار و 448 عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور 98 میلیون و 496 هزار و 666 عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های پارسیان و ملت قرار دارند.


به گزارش ایسنا: ، معادل پنج میلیون و 960 هزار و 124 عدد کارت پول الکترونیک نیز توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در بهار 1400 صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.


در آخر لازم به ذکر است که ماه های خرداد و فروردین به ترتیب با صدور 398 میلیون و 426 هزار و 157، 395 میلیون و 295 هزار و 161 عدد انواع کارت بانکی بیشترین و کمترین آمار صدور کارت های بانکی را به ثبت رسانده اند.


منبع : نمناک
نشر : takbook.com