درخت : فراوانی،پیروزی در بازی، بیهوده بودن سرمایه گذاری.
سر شیر : برآورده شدن آرزو،برطرف شدن دلتنگی.
اسب : آرزو است، به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند.
اسب سوار : برطرف شدن دلتنگی و آرزوها،مهمان،دوستی.
ماه : ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی و ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود.
کفش : مهمانی، دریافت خبرهای تعجب انگیز.
ماهی : موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت.
چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
پرچم : خطر.
نوزاد : رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده.
چاقو : قطع ارتباط ، درگیری و دعوا.
سوسک : به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد.
ابر : بعضی مسائل و شبهات را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند.
جانور ، هیولا : حوادث ترسناک.
درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا.
ناقوس : خبر گرفتن.
قوری : حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت.
حلقه گل : غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها.
گل : شادی بزرگ ، دوستی واقعی ، جوان حساس و خجالتی.
میخ : تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی.
خط : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری،خطوط دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند.
کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها.
چهارگوش : گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.
اژدها : دشمنی بزرگ.
خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث.
موش : دشمنی و خیانت.
فیل : قدرت و موفقیت.
کشتی : خبری خوب،سفری طولانی.
چشم : حسادت و چشم خوردن.
خنجر : خطر.
خروس : نوید و مژده ، کاری خیر.
انسان : دو انسان چهره به چهره ، گفتگو و سازگاری – دو انسان پشت به پشت ، به دلخوری یک انسان اشاره می کند. بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند. دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج، دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی، دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.
زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی.
جام : جمع شدن دوستان قدیمی.
شلوغی : شرکت در یک اجتماع.
در : کار با ادارات دولتی.
مربع : میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است.
مورچه : به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات.
پروانه : ماجرای عشقی معصوم، شادی های روزانه، و بلند پروازی.
گوسفند : به معنای نذر است.
سگ : سگ دونده به دریافت خبری خوب ؛ سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه.
پل : به رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.
پرنده : خبر دهنده بخت و اقبال است. اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند. پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.
پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات.
قیچی : به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
نردبان،پله : به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی اشاره دارد.
کمان : به دست آوردن موفقیت به سختی ،بدی و مشقت تعبیر می شود.
صندلی : به بهتر شدن کارها از هر نظر ،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود.
جارو : به انتها رسیدن مشقت ها ،پشت سر گذاشتن بدی ها اشاره دارد.
کلاه : خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.
چتر : به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک ،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.
تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است.
ترازو : به معنی رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است.
توپ : به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.
هواپیما : به سفری ناگهانی ،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.
رختخواب : رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت ،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.
ستاره : به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.
مار : سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند.
راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.
تخم مرغ : اشاره به موفقیت و خوشحالی دارد.تخم مرغ بزرگ به بخت و اقبال بزرگ تعبیر می شود.تخم مرغ بریده شده به یأس و ناامیدی و از بین رفتن بخت و اقبال است.


منبع : زن روز
نشر : takbook.com